Asukasyhdistys

Jäseneksi liittyminen

Lutakon asukasyhdistys toimii kaikkien lutakkolaisten hyväksi. Sinulla on mahdollisuus tukea asukasyhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi. Keräämien jäsenmaksujen avulla asukasyhdistys pystyy paremmin ajamaan yhteisiä asioita ja järjestämään erilaisia tapahtumia asukkaiden iloksi.

Alempana tarvitsemasi tiedot jäsenmaksun maksamiseksi.

Yksityishenkilö

Vuonna 2011 Lutakon asukasyhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa henkilöltä. Maksu kattaa jäsenyyden vuoden 2011 osalta.

Yritykset ja asunto-osakeyhtiöt

Myös yritykset sekä asunto-osakeyhtiöt voivat liittyä asukasyhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksun suuruus yrityksiltä ja asunto-osakeyhtiöiltä 50 euroa ja se kattaa vuoden 2011. Liittymällä asukasyhdistykseen yritys saa halutessaan linkin Yhteistyössä-sivupalkkiin, joka on yhdistyksen jokaisella sivulla. Vuosimaksulla linkkiä pidetään sivulla aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun.

Maksutiedot

Maksaessasi jäsenmaksua käytä seuraavia tietoja:

firefox

 1. Saajan tilinumero: Nordea 104530-136589
 2. Saaja: Lutakon asukasyhdistys
 3. Maksaja: oma nimesi
 4. Tililtä nro: oma tilinumerosi
 5. Viite: 13 (Muista aina viite!)
 6. EUR: jäsenmaksun euromäärä (yksityishenkilö 10 euroa / yritys ja asunto-osakeyhtiö 50 euroa)

Takaisin sivun alkuun


Yhdistyksen säännöt

Takaisin sivun alkuun

[Viimeisimmät säännöt on vahvistanut syyskokous 2011]

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lutakon asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Jyväskylän ohitustien ja Jyväsjärven välinen alue.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhteistoimintaa, lisätä asuinalueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä kehittää aluetta terveellisenä, toimivana ja monipuolisena elinympäristönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • selvittää alueensa asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja tekee aloitteita kaupungille,
 • valvoo asukkaiden etuja asunto-, liikenne-, ympäristö- ja aluekysymyksissä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä,
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää koulutus- ja kaupallisia tilaisuuksia ja talkoita,
 • harjoittaa aktiivista yhteistyötä mm. Jyväskylän kaupungin sekä sen alueella toimivien yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä toimialueella asuvat ja toimivat asunto- ja kiinteistöyhtiöt, muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja yritykset sekä yksityishenkilöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus voi myös hyväksyä yksityishenkilön yhdistyksen ainaisjäseneksi.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolelle huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen yhteisöjäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Maksettuaan kertaalleen ainaisjäsenmaksun, yhdistyksen jäsen on vapautettu myöhemmistä jäsenmaksuista.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 6-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen toimialueella sijaitseville ilmoitustauluille kiinnitettävillä tiedotteilla tai jossakin paikallisessa sanomalehdessä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan (kevätkokouksessa 2012 vielä tilintarkastaja) lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Takaisin sivun alkuun


Hallituksen jäsenet 2013

Takaisin sivun alkuun

Erkka Peitso

Erkka Peitso
Puheenjohtaja, Webmaster
Sorvaamo 10 A 2
Puh. 044 352 7797
etunimi.sukunimi@gmail.com

Erkki Nyrhinen

Erkki Nyrhinen
Varapuheenjohtaja
Vaneritori 6 A 29
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 041 5072445
etunimi.sukunimi@nbl.fi

Tiina Helttunen

Tiina Helttunen
Sihteeri

Panu Moilanen
Rahastonhoitaja
Sorvaamo 10
etunimi.sukunimi@iki.fi

Kari Åström
Jäsen
Vaneritori 5
Puh. 0400 765181
etunimi.sukunimi@nbl.fi

Minna Aro

Minna Aro
Jäsen
Vaneritori 6

Ritva Lukkarinen

Ritva Lukkarinen
Jäsen
Varppaaja 4
Puh. 040 5065 215
etunimi.sukunimi (ät) kolumbus.fi

Eine Lilja

Eine Lilja
Jäsen
etunimi.sukunimi (ät) gmail.com

Takaisin sivun alkuun